Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Arbenigol Niwroddatblygiadol
Gradd
Gradd 4
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-AHP182-0522
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Ynys Mon & Gwynedd
Tref
Bangor
Cyflog
£22,549 - £24,882 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
29/05/2022 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr logo

Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Arbenigol Niwroddatblygiadol

Gradd 4

Trosolwg o'r swydd

Rydym yn falch o allu cynnig y cyfle i wneud cais am swydd Ymarferydd Iechyd Meddwl Cynorthwyol Band 4 yn ein rhaglen triniaeth Anhwylder bwyta plant a'r glasoed yng Ngogledd Cymru (CAMHS). Mae'r rhaglen yn cynnwys clinig asesu amlddisgyblaethol canolog (SPEED), gydag ymyrraeth yn cael ei darparu o fewn gwasanaethau CAMHS ardal yn Wrecsam a Sir y Fflint (Ardal y Dwyrain), Sir Conwy a Sir Ddinbych (Ardal Ganolog), a Gwynedd ac Ynys Mon (Ardal y Gorllewin).

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm ymroddedig a llawn cymhelliant sy'n gallu dangos y sgiliau, y profiad, a'r brwdfrydedd, i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd cymdeithasol, emosiynol a meddyliol cymhleth. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unigolion sydd â phrofiad neu ddiddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc sydd mewn perygl o ddatblygu neu yn dioddef o anhwylder bwyta. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dangos sgiliau rhyngbersonol datblygedig a dull hyblyg y gellir ei addasu i alluogi i  ymgysylltu â phobl ifanc a theuluoedd ag ystod o anghenion, mewn amrywiaeth o leoliadau.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Bydd ein hymarferwyr iechyd meddwl cynorthwyol yn ymuno â thîm amlddisgyblaethol cefnogol yn naill ai ardaloedd y Dwyrain, y canol neu'r gorllewin a bydd cyfle iddynt weithio gydag ystod o ddisgyblaethau a dulliau therapiwtig. Ochr yn ochr â'ch tîm a gweithwyr proffesiynol CAMHS eraill, byddwch yn cynnig ymyriadau yn y gymuned, clinig, o fewn cartrefi plant a phobl ifanc, yn ogystal â darparu cyngor a chefnogaeth uniongyrchol i bobl ifanc sy'n cael eu derbyn i leoliadau iechyd eraill gan gynnwys wardiau pediatreg.

Mae'r swydd hon yn rhoi cyfle cyffrous i ymgymryd â rôl sy'n amrywiol ac yn ddeinamig i ddiwallu anghenion newidiol defnyddwyr gwasanaeth. Os byddwch yn llwyddiannus yn eich cais am y swydd hon, byddwch yn derbyn goruchwyliaeth glinigol reolaidd a chynllun datblygu personol i gefnogi eich datblygiad clinigol o fewn yr arbenigedd. Yn CAMHS, gall clinigwyr gael mynediad at hyfforddiant yn seiliedig ar sgiliau megis gweithio gyda systemau a theuluoedd, asesu risg, gosod nodau, yn ogystal ag ymyriadau therapiwtig ar sail tystiolaeth fel Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) a hyfforddiant penodol ar anhwylder bwyta fel y Maudsley Model.

Gweithio i'n sefydliad

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd".

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Bydd oriau gwaith yn adlewyrchu oriau'r gwasanaeth, sydd rhwng 9am a 5pm ar hyn o bryd, ond bydd angen i ymgeiswyr fod yn hyblyg i ddiwallu anghenion defnyddwyr y gwasanaeth, a allai gynnwys darparu cymorth prydau cartref yn y bore neu'r nos yn dibynnu ar gynlluniau gofal unigolion. Mae llwybr y  gwasanaeth presennol yn cael ei adolygu, a allai arwain at ddarparu'r gwasanaeth yn safonol gyda'r nos ac ar benwythnosau yn y dyfodol. Mae tâl uwch yn unol â thelerau ac amodau Agenda ar gyfer Newid yn daladwy am oriau anghymdeithasol.

Mae Gogledd Cymru yn rhan hardd o'r wlad gyda mynediad i fynyddoedd, arfordiroedd syfrdanol, ac yn agos at ddinasoedd mawr fel Caer, Lerpwl a Manceinion. Mae BCUHB yn croesawu ceisiadau gan y rhai sy'n byw y tu allan i Ogledd Cymru ac yn cynnig pecyn ail-leoli i ymgeiswyr sy'n dymuno symud i'r ardal leol i weithio yn ein gwasanaethau plant a phobl ifanc.

Byddwch yn gallu dod o hyd i Swydd ddisgrifiad a Manyleb y Person llawn ynghlwm yn y dogfennau ategol. 

Manyleb y person

Cymwysterau a/neu Wybodaeth

Meini prawf hanfodol
 • Ystod o weithdrefnau ac arferion, mwyafrif o wybodaeth anarferol, ddamcaniaethol i lefel diploma neu brofiad cyfatebol.
 • Gwybodaeth am weithdrefnau ac arferion nyrsio a gafwyd trwy NVQ 3 ynghyd a hyfforddiant ychwanegol i brofiad sy'n cyfateb i lefel diploma, neu gyfwerth trwy gyrsiau byr a phrofiad.
Meini prawf dymunol
 • NVQ Lefel 4 mewn pwnc perthnasol neu
 • Gymhwyster ffurfiol ar lefel cyfwerth neu o leiaf un Lefel A

Profiad

Meini prawf hanfodol
 • O leiaf flwyddyn yn gweithio'n uniongyrchol yn cefnogi plant mewn lleoliad Iechyd, Addysg neu Ofal Cymdeithasol.
Meini prawf dymunol
 • Profiad o weithio a phlant neu bobl ifanc ag anawsterau datblygiadol neu anableddau dysgu sylweddol neu broblemau iechyd meddwl.
 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc.

Sgiliau

Meini prawf hanfodol
 • Gallu dilyn rhaglenni gofal ysgrifenedig.
 • Sgiliau trefnu a rheoli amser da.
 • Cyfathrebu da â rhieni a phlant.
 • Sgiliau rheoli ymddygiad da.

Gwybodaeth

Meini prawf hanfodol
 • Deall datblygiad plant ac anghenion gwahanol grwpiau oedran.

RHINWEDDAU PERSONOL

Meini prawf hanfodol
 • Yn hyblyg ac arloesol wrth ymgysylltu a phlant a phobl ifanc.
 • Gallu cyflwyno agwedd ddigynnwrf ond cymdeithasol a chyfeillgar.

GOFYNION PERTHNASOL ERAILL

Meini prawf hanfodol
 • Trwydded yrru neu barodrwydd i deithio i amrywiaeth o wahanol lefydd, o fewn ardal y dalgylch, er mwyn gwneud y dyletswyddau.
Meini prawf dymunol
 • Gallu cyfathrebu’n Gymraeg.

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer. Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Clair Morris
Teitl y swydd
Service Manager - CAMHS West
Cyfeiriad ebost
Clair.Morris@wales.nhs.uk
Rhif ffôn
03000850037
Additional information

Fel arall cysylltwch â:

Frances Minhinnick - Systemic Psychotherapist, CAMHS - Frances.Minhinnick@wales.nhs.uk

Emma Anglesea - Systemic Psychotherapist, CAMHS - Emma.Anglesea@wales.nhs.uk

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg