Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Gweinyddiaeth
Gradd
Gradd 3
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
050-AC357-0521
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Patholeg Gellog
Tref
Bodelwyddan
Cyflog
£19,737 - £21,142 y flwyddyn
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
16/05/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr logo

Ysgrifennydd Meddygol

Gradd 3

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd". Ewch ar ein gwefan heddiw: trainworklivenorthwales.co.uk/

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Gwahoddir ceisiadau am Ysgrifenyddes Meddygol, 37.5 awr. Bydd angen i chi fod wedi eich ysgogi, yn hyblyg, yn gweithio ar eich liwt eich hun mewn sefyllfaoedd hynod gymhleth ar adegau, er mwyn rhoi cefnogaeth weinyddol ardderchog i’r uned. Drwy hyn, byddwch yn cyfrannu at wasanaeth effeithlon ac effeithiol mewn ffordd broffesiynol, sensitive a pharod eich cymorth Byddwch yn gweithio yn rhan o dîm sy’n cefnogi aelodau eraill o dîm a bydd angen i chi weithio’n agos gydag amrediad o staff. 

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddelfrydol ar gyfer y swydd hon;  mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.

Dyddiad Cau: 16 Mai 2021

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Angela Phillips

Angela.Phillips2@wales.nhs.uk

01745 448788 Est 2944

 

Amanda Savage

Amanda.Savage@wales.nhs.uk

01745 448788 Est 2906

Gwneud cais ar-lein nawr