Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Maternity
Gradd
Band 3
Contract
Permanent
Oriau
Part Time 27.5 hours per week
Cyfeirnod y swydd
050-ACS009-0120
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Denbigh Infirmary
Tref
Denbighshire Community
Cyflog
£18,813 to £20,795 per annum pro rata
Yn cau
28/01/2020 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr logo

Maternity Support Worker

Band 3

Os ydych yn mwynhau her, gydag angerdd i helpu eraill neu'n dymuno dechrau o’r newydd, yna mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) Gogledd Cymru yr holl gynhwysion sydd eu hangen arnoch. Ni yw'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru, gan ddarparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl ac ysbytai llym a dewisol i boblogaeth o ryw 700,000 o bobl ar draws Gogledd Cymru. Ymunwch â'n tîm a chael y cymorth sydd ei angen arnoch, yn unol â’n Gwerthoedd Sefydliadol a’n fframwaith galluedd 'Balch o Arwain'.

Mwynhewch fod yn rhan o weithio gydag arweiniad ymroddedig ar bob lefel, a chael sicrwydd ein bod yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac yn falch o groesawu ymgeiswyr o dan y cynllun "Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd". Ewch ar ein gwefan heddiw: trainworklivenorthwales.co.uk/

Gwiriwch eich cyfrif ebost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael yr holl ohebiaeth recriwtio drwy’r cyfeiriad ebost a gofrestrwyd ar y ffurflen gais.

Caniateir i geisiadau gael eu cyflwyno yn y Gymraeg. Ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn falch o gynnig swydd ar gyfer Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd i ymuno â'r Tîm Bydwreigiaeth Cymuned Denbighshire.
Y prif ddyletswyddau fydd cynorthwyo'r bydwragedd gyda darparu gofal i gleifion tra'n cynnal amgylchedd y cymuned yn lân, yn daclus ac yn ddiogel, i safonau uchel o ofal cleifion, Bydd y swydd hefyd yn golygu darparu peth cymorth gweinyddol i'r staff bydwreigiaeth, e.e. archebu cyflenwadau.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arddangos agwedd gofalgar ac empathig i'r , cleifionr. gwaith sylweddol a pherthnasol / profiad cymdeithasol sy'n defnyddio sgiliau a gwybodaeth a allai fod o fudd i'r swydd hon.

Bydd y swydd hon yn golygu gweithio Llyni Gwener.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon; mae croeso i ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg a/neu Saesneg geisio am y swydd hon.Dyddiad cau: 28/01/2020

Am fwy o fanylion / ymweliadau anffurfiol, cysylltwch â

Mary Bell

07825244710

Working ForwardApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesDisability confident leaderCore principlesTime to changeStonewall Top 100 EmployersStonewall Top 100hyderus o ran anabledd

Gofynion ymgeisio

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr (Eithriadau) 1975 a bydd angen gwneud cais am Ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

I argraffu dogfen neu ei chadw ar eich cyfrifiadur, gyda botwm ochr dde eich llygoden cliciwch ar deitl y ddogfen a dewiswch "Save Target As ...". Yna, gallwch gadw'r ddogfen mewn lle addas ar eich cyfrifiadur yn barod i'w hargraffu. Bydd clicio gyda botwm chwith y llygoden yn agor y ddogfen mewn ffenestr newydd (os gall eich porwr gwe wneud hynny).

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Mary Bell

07825244710