Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Respiratory
Gradd
Consultant
Contract
Parhaol
Oriau
Llawn-amser - 10 sesiwn yr wythnos (on call 1 in 19)
Cyfeirnod y swydd
110-MD582-0321-A
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Royal Glamorgan Hospital
Tref
Llantrisant
Cyflog
£82,356 - £106,920 per annum
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
09/12/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Consultant Physician - Respiratory Medicine

Consultant

 

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn gwasanaethu poblogaeth o 450,000. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol; rydyn ni’n agos i brifddinas Cymru, mae Porthcawl i’r gorllewin ac mae golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog.

Ein gweledigaeth yw gofalu am ein cymunedau a’n cleifion trwy atal salwch, hyrwyddo iechyd gwell, darparu gwasanaethau gwych a lleihau’r angen am ofal cleifion mewnol lle bynnag y bo’n bosibl, trwy ddarparu gwell gofal yn y cartref, gwell gofal sylfaenol a gwell gofal yn y gymuned.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy’n cael eu gwarchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; mae hyn yn cynnwys oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw/ailbennu rhyw, hil/cenedligrwydd, crefydd/cred, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil.

 

Mae Cwm Taf Morgannwg yn Gyflogwr Cyflog Byw.

 

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu holl ohebiaeth am y broses recriwtio trwy’r cyfrif e-bost gafodd ei nodi ar y ffurflen gais.

Mae croeso i bob ymgeisydd ymgeisio yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ac ni fydd ceisiadau yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn fwy neu’n llai ffafriol.

This post is being created to expand and improve the Respiratory Medicine service at Royal Glamorgan Hospital.  The post holder will be joining a dynamic, forward-looking and innovative Respiratory Medicine team of 3 consultants.

The successful candidate will work as part of a multi-disciplinary team to provide senior experienced clinical leadership in Royal Glamorgan Hospital and to support the development of the integrated acute care model for the whole Health Board. The post holder will also provide senior medical advice and support to our teams of community/specialist nurses and to GPs when required.

Welsh and/or English are equally welcome to apply

Closing date: 9th December 2021

Interview date: 19th January 2022

Corporate Health Standard - PlatinumApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - Silver

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Sinan Eccles

Respiratory Consultant

Sinan.Eccles@wales.nhs.uk

01443 443443

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg