Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Upper GI Cancer
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol: Permanent
Oriau
Rhan-amser - 30 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
110-NMR722-1121
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Prince Charles hospital
Tref
Merthyr Tydfil
Cyflog
£32,306 - £39,027 per annum pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
09/12/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg logo

Upper GI Clinical Nurse Specialist

Band 6

 

Rydyn ni’n darparu gwasanaethau gofal iechyd i bobl sy’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, ac yn gwasanaethu poblogaeth o 450,000. Mae ein lleoliad yn ddelfrydol; rydyn ni’n agos i brifddinas Cymru, mae Porthcawl i’r gorllewin ac mae golygfeydd godidog Bannau Brycheiniog.

Ein gweledigaeth yw gofalu am ein cymunedau a’n cleifion trwy atal salwch, hyrwyddo iechyd gwell, darparu gwasanaethau gwych a lleihau’r angen am ofal cleifion mewnol lle bynnag y bo’n bosibl, trwy ddarparu gwell gofal yn y cartref, gwell gofal sylfaenol a gwell gofal yn y gymuned.

Rydyn ni’n gwerthfawrogi amrywiaeth ein staff, ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau gan bobl o grwpiau sy’n cael eu gwarchod gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010; mae hyn yn cynnwys oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhyw/ailbennu rhyw, hil/cenedligrwydd, crefydd/cred, anabledd, beichiogrwydd a mamolaeth, priodas a phartneriaeth sifil.

 

Mae Cwm Taf Morgannwg yn Gyflogwr Cyflog Byw.

 

Gwiriwch eich cyfrif e-bost yn rheolaidd. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn eu holl ohebiaeth am y broses recriwtio trwy’r cyfrif e-bost gafodd ei nodi ar y ffurflen gais.

Mae croeso i bob ymgeisydd ymgeisio yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ac ni fydd ceisiadau yn y naill iaith na’r llall yn cael eu trin yn fwy neu’n llai ffafriol.

Are you an excellent communicator? Are you passionate about delivering person centred care? Do have an interest in nursing patients with Upper gastrointestinal cancer? Then this exciting opportunity is for you. We are offering a permanent Band 6 position  with the upper Gastrointestinal cancer team in Cwm Taf Morgannwg.

This opportunity will allow the right individual to gain a cancer nurse specialist role and develop their skills in cancer nursing. 

You must be willing to work independently as well as function well within a team. You will be working under the guidance of our  Upper GI and Pancreatic cancer nurse specialist, but will be expected to support patients and their families independently, undertaking assessment and providing relevant information, signposting and support.

The ability to speak Welsh is desirable for this post; Welsh and/or English speakers are equally welcome to apply.

Corporate Health Standard - PlatinumApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveDisability confident employerCore principlesDefence Employer Recognition Scheme (ERS) - Silver

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Dawn Casey

Macmillan lead nurse for cancer services

dawn.casey@wales.nhs.uk

Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg