Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif faes
Eiriolwr Cwynion
Gradd
Band 6
Contract
Parhaol
Oriau
Rhan-amser - 30 awr yr wythnos (30 hours per week)
Cyfeirnod y swydd
070-CHC-293
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Uned 11 Llys castan
Tref
Bangor
Cyflog
£31,365 - £37,890 Pro Rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
16/04/2021 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys logo

Eiriolwr Cwynion

Band 6

Cyfeirir at Bowys fel lle gwych i fyw a gweithio.  Mae’n amgylchedd iechyd gwledig lle gallwch chi dyfu yn bersonol ac yn broffesiynol, a lle bo cleifion yn wirioneddol wrth galon y gofal a ddarperir. Os ydych chi’n weithiwr proffesiynol uchelgeisiol sydd eisiau boddhad yn eich swydd y gall eraill ond breuddwydio amdano, yna byddwch yn barod i gael eich synnu ar yr ochr orau, gan mai Powys ydy’r lle i fod. Rydyn ni’n chwilio am staff sydd ag egni, brwdfrydedd, ymroddiad a phenderfyniad ac sy’n canolbwyntio ar y claf. Beth bynnag ydy’ch dyheadau o ran gyrfa, rydyn ni wedi ymrwymo i’ch cefnogi a’ch datblygu.

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn gyfrifol am ddiwallu anghenion iechyd a llesiant poblogaeth Powys. Fel bwrdd iechyd gwledig, mae gennym ni ryw 133,000 o bobl yn byw ar draws ardal sy’n cwmpasu chwarter tirfas Cymru. Powys ydy’r sir fwyaf yng Nghymru, gydag Eryri i’r Gogledd a Bannau Brycheiniog i’r De, ac mae’r golygfeydd ysblennydd yn werth eu gweld.   Gan weithio mewn partneriaeth, rydyn ni’n comisiynu ac yn darparu gwasanaethau ysbyty, cymuned, iechyd meddwl ac anabledd dysgu sydd wedi ennill gwobrau, felly mae ein portffolio yn amrywiol iawn. Rydyn ni’n falch o gynnig gofal ar lefel heb ei hail i’n cleifion, heb sôn am amrywiaeth eang o yrfaoedd i weithwyr proffesiynol sydd eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn.  Os ydy gweithio i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys yn rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, efallai fod gennym ni gyfle i’w gynnig sy’n union at eich dant!

Oeddech chi'n gwybod - mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn derbyn ceisiadau i ymddeol a dychwelyd o'r GIG yng Nghymru. Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â thîm Adnoddau Bwrdd Addysg Addysgu Powys ar 01874 712557 neu e-bostiwch Powysresourcing@wales.nhs.uk

Gwahoddir ymgeiswyr i ymgeisio yn y Gymraeg; ni fydd unrhyw gais a wneir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais yn y Saesneg.

 


 

Teitl y swydd: Eiriolydd Cwynion Cyngor Iechyd       

Cymuned  Gogledd Cymru

•     Oriau/Patrwm gwaith: 30 awr yr wythnos Dydd Llun –  Dydd Gwener

•     Hyd: Parhaol

•     Lleoliad: Bangor/Wrecsam

•     Ystod band cyflog: Band 6 £31,365 - £37,890 (graddfa  2020/2021) y flwyddyn

•     Y gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol

•     Gwahoddir ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys a phrofiadol  i  swydd Eiriolydd Cwynion yng Nghyngor Iechyd Cymuned  Gogledd Cymru (CICGC), a leolir ym Mangor neu Wrecsam.

•     Mae gan CICGC gyfrifoldeb am fonitro’r  gwasanaethau  iechyd ar draws ardal chwe awdurdod lleol gogledd Cymru,   sef ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd â  phoblogaeth o tua 685,000.

•     Gwaith yr Eiriolydd Cwynion yw cynllunio, datblygu a  darparu cefnogaeth annibynnol ac eiriolaeth i bobl sy’n  dymuno cwyno am ofal neu driniaeth a dderbyniwyd gan  GIG.  I’w galluogi i wneud cwyn yn yr iaith o’u dewis a  gweithredu fel sbardun dros newid gan annog sefydliadau GIG i ddysgu o’r cwynion.

•     Enw cyswllt a rhif ffôn: Geoff Ryall-Harvey Prif Swyddog,  01248 679 284 neu 01978 356178, mae cyfleuster peiriant ateb yn ei le, gadewch neges os gwelwch yn dda a byddwn yn dychwelwyd eich galwad ar y diwrnod gwaith nesaf.

 Sylwch: Mae'r dogfennau Disgrifiad Swydd a Manyleb Person yn ddwyieithog.

Armed Forces CovenantApprenticeships logoMindful employer.  Being positive about mental health.Stop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesImproving working livesAge positiveCore principlesDisability confident committedStonewall equality policy. Equality and justice for lesbians, gay men, bisexual and trans people.Step into health

Gofynion ymgeisio

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act 1974 (Exceptions) Order 1975 (Amendment) (England and Wales) Order 2020 and it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service.

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Geoff Ryall-Harvey
Rhif ffôn
01248 679 284 or 01978  356178
Additional information

Gwneud cais ar-lein nawr