Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Dental
Gradd
GIG Deintydd Cyflogedig - C
Contract
Parhaol
Oriau
Rhan-amser - 7.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
070-SSC-122022-A
Cyflogwr
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Math o gyflogwr
NHS
Gwefan
Aberhonddu
Tref
Aberhonddu
Cyflog
£89,174 - £102,479 pa pro rata
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
19/08/2024 23:59

Teitl cyflogwr

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys logo

Arbenigwr Deintyddiaeth Gofal Arbennig

GIG Deintydd Cyflogedig - C

Byddwch yn rhan o 'Bowys Iach a Gofalgar' a’n helpu ni i drawsnewid y ffordd rydym yn darparu gwasanaeth iechyd a gofal, fel y gall ein cymunedau Ddechrau'n Dda, Byw'n Dda a Heneiddio'n Dda.


Sylwer bod ychwanegiad dros dro ar gyfer Bandiau 1,2 a 3 i adlewyrchu ymgorffori'r ychwanegiad i’r cyflog byw, sef £12 yr awr - £23,465 y flwyddyn. Bydd yr ychwanegiad dros dro hwn yn weithredol hyd nes y bydd y codiad cyflog blynyddol ar gyfer 2024/25 wedi’i gadarnhau

Trosolwg o'r swydd

Mae Bwrdd Iechyd Addysgu Powys yn recriwtio arbenigwr mewn deintyddiaeth gofal arbennig i gefnogi swyddogion deintyddol profiadol yn y gwasanaeth deintyddol cymunedol. Mae'r swydd yn agored i unrhyw un sy'n byw yn y DU sy'n arbenigwr cofrestredig gan fod y swydd hon yn un arloesol ac felly’n caniatáu i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cyngor a chynllunio triniaeth arbenigol gan ddefnyddio meddalwedd ymgynghori o bell. Bydd hyn yn galluogi'r ymgeisydd llwyddiannus i weithio gartref am y rhan fwyaf o'r amser gyda dim mwy nag 8 clinig wyneb yn wyneb mewn unrhyw flwyddyn. Mae BIAP yn fwrdd iechyd gwledig ac yn ddaearyddol mawr, does ganddo ddim ysbyty cyffredinol dosbarth ond mae'r cynllun arloesol hwn wedi'i gynllunio i gynyddu mynediad arbenigol at ddeintyddiaeth gofal arbennig. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio’n dda fel tîm a bod â'r gallu i drin cleifion yn hyderus gan ddefnyddio cyfuniad o wybodaeth gan y swyddog deintyddol / therapydd a gwybodaeth ymgynghori o bell. Bydd angen i gleifion sy'n anaddas i gael eu trin mewn amgylchedd gofal sylfaenol a chymunedol gael eu cyfeirio at ymddiriedolaeth neu fwrdd iechyd cyfagos sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddeiliad y swydd gydlynu eu gofal.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Ar y cyd â'r cyfarwyddwr cyswllt deintyddol,  bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gynllunio gwasanaethau deintyddol ar gyfer cleifion gofal arbennig, gan gynnwys cleifion sy'n dioddef o orbryder a ffobia deintyddol. 

Gweithio i'n sefydliad

Mae'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol yn cynnwys ystod eang o leoliadau, arbenigeddau a gwasanaethau, gan gynnwys gofal deintyddol sylfaenol, gofal eilaidd dan arweiniad ymgynghorwyr, anghenion arbennig a chleifion grwpiau blaenoriaeth yn y clinig a lleoliad y cartref.  Mae hyn yn cynnwys Ysgolion, cartrefi nyrsio a phreswylio, arolygon epidemiolegol, a hybu/addysgu iechyd y geg.

 

Anogir a chefnogir hyfforddiant, datblygiad a chymysgu sgiliau'r gweithlu deintyddol.

Swydd ddisgrifiad a phrif gyfrifoldebau manwl

Gallwch ddod o hyd i swydd ddisgrifiad llawn a manyleb y person ynghlwm yn y dogfennau ategol.

Manyleb y person

Qualifications

Meini prawf hanfodol
 • Appropriate graduate qualification or equivalent in Dentistry
 • Registration with the GDC as a Dentist
 • Relevant postgrad qualification
Meini prawf dymunol
 • Registered with GDC as specialist

Experience

Meini prawf hanfodol
 • Experience of special care dentistry
 • MOS experience
 • Working on own initiative
Meini prawf dymunol
 • Experience of working in a multi disciplinary team
 • Competent in IHS and IV sedation
 • Experience of treating patients under GA

Skills

Meini prawf hanfodol
 • Excellent communicator
Meini prawf dymunol
 • Knowledge of CDS
 • ICT skills

other

Meini prawf hanfodol
 • Full driving licence
 • Willingness to undertake further training and personal development as required

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Employers for CarersApprenticeships logoStop Smoking Wales is the NHS Smoking Cessation Service in WalesMindful employer. Being positive about mental health.Disability confident committedStep into healthArmed Forces CovenantPride In VeteransCore principles

Gofynion ymgeisio

Rhaid i chi gael cofrestriad proffesiynol priodol yn y DU.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975 (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2020 a bydd angen cyflwyno Datgeliad i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Nid yw sgiliau iaith Gymraeg yn angenrheidiol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Warren Tolley
Teitl y swydd
Associate Dental Director
Rhif ffôn
07885099649
Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg