Neidio i'r prif gynnwys
Arhoswch, yn llwytho

Crynodeb o'r swydd

Prif leoliad
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid
Gradd
NHS AfC: Band 8b
Contract
Parhaol
Oriau
  • Llawn-amser
  • Gweithio hyblyg
  • Gweithio gartref neu o bell
37.5 awr yr wythnos
Cyfeirnod y swydd
026-CVB-381
Cyflogwr
Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (enw gweithredol Llais)
Math o gyflogwr
Public (Non NHS)
Gwefan
Yn unrhyw un o Swyddfeydd Llais yng Nghymru
Tref
Rôl Genedlaethol
Cyflog
£59,857 - £69,553 per annum
Cyfnod cyflog
Yn flynyddol
Yn cau
03/03/2024 23:59

Teitl cyflogwr

Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol (enw gweithredol Llais) logo

Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid

NHS AfC: Band 8b

Byddwch yn rhan o Llais a helpwch ni i godi pŵer a dylanwad lleisiau pobl i lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i ddiwallu anghenion pawb.

Mae'r rôl hon gyda Llais. Mae Llais yn gorff cenedlaethol, annibynnol newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llais i bobl Cymru yn y modd y maent yn derbyn eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trosolwg swydd

Ein rôl yw ymgysylltu â chleifion a chyhoeddus Cymru a gwrando arnynt. Rydym yn gwneud hyn drwy estyn allan at bobl yn eu cymunedau lleol, clywed eu barn a deall eu profiadau o iechyd a gofal cymdeithasol. Byddwn yn rhoi adborth i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn helpu i lunio a dylanwadu ar wasanaethau yn y dyfodol.

Ydych chi’n angerddol am wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae cyfle gwych wedi dod ar gael yn Llais ar gyfer Cyfarwyddwr Llywodraethu a Chyllid, Band 8b, 37.5 awr yr wythnos.

Mae hon yn rôl hybrid, gyda gweithio o bell a swyddfa.

Mae’r gallu I gyfarthrebu yn Gymraeg yn dymunol.

Prif ddyletswyddau'r swydd

Bydd deiliad y swydd yn darparu arweinyddiaeth, rheolaeth strategol a phroffesiynol ynghyd â chyfrifoldeb gweithredol am wasanaethau ariannol/cyfrifo a llywodraethu corfforaethol gan weithio gyda’r Rheolwr Cyllid, y Rheolwr Llywodraethu ac uwch reolwyr eraill wrth ddatblygu a chyflawni’r swyddogaethau a goruchwylio’r ddarpariaeth gwasanaeth llywodraethu a chyllid proffesiynol ar draws Llais drwy roi cyngor a chymorth blaengar a rhagweithiol i’r sefydliad ar lywodraethu corfforaethol a pholisi a strategaeth cyfrifyddu ariannol, a darparu gwasanaethau ariannol craidd.

Gweithio i'n sefydliad

Mae pawb yn Llais yn credu y dylai pobl a chymunedau yng Nghymru fyw bywydau hapus, iach lle maen nhw'n cael yr iechyd a'r gofal cymdeithasol sydd eu hangen arnyn nhw mewn ffordd sy'n gweithio orau iddyn nhw. Credwn mai’r unig ffordd y gall hyn ddigwydd yw drwy godi pŵer a dylanwad eu lleisiau wrth lunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Dyna le rydych chi'n dod i mewn! Ydych chi’n chwilio am y cyfle i ymuno â sefydliad newydd, angerddol, a chyfrannu at wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yma yng Nghymru?

Rydym yn chwilio am bobl angerddol a galluog o bob cefndir sy'n dod â phrofiadau bywyd gwahanol a fydd yn helpu i newid y ffordd yr ydym yn meddwl. Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr amrywiol a all ddod â sgiliau, profiadau byw a safbwyntiau ffres i'n gwaith. 

Prif Gyfrifoldebau Swydd-Ddisgrifiad

Mae disgrifiad swydd llawn a manyleb person ynghlwm wrth yr hysbyseb hwn, a fyddech cystal â'i adolygu cyn cyflwyno'ch cais.

Os ydych yn barod am yr her ac eisiau bod yn rhan bwysig o wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a bod gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod y swydd hon, cysylltwch â: Angela Mutlow,  [email protected]

Bathodynnau ardystio / achredu cyflogwyr

Gofynion ymgeisio

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol

Dogfennau i'w lawrlwytho

Gwneud cais ar-lein nawr

Rhagor o fanylion / cyswllt ar gyfer ymweliadau anffurfiol

Enw
Angela Mutlow
Teitl y swydd
Strategic Director of Operations & Corporate Services
Cyfeiriad ebost
[email protected]
Gwneud cais ar-lein nawrAnfonwch hysbysiadau ataf am swyddi gwag tebyg